بازدید دکتر کیهانی رئیس کار گروه کمیته تخصصی یونسکو و هیئت همراه از شهر سلامت

بازدید دکتر علی اصغر کیهانی رئیس کار گروه کمیته تخصصی کمیسیون ملی یونسکو در ایران و هیئت همراه از شهر سلامت یکی از ابر پروژه های کشور در استان اصفهان که توسط آقای مهندس مسعود صارمی ساخته شده است.
بازدید دکتر کیهانی رئیس کار گروه کمیته تخصصی یونسکو و هیئت همراه از شهر سلامت

آخرین اخبار

پیمایش به بالا