فصلی میان آب و آینه – حاج علی اصغر کیهانی – شبکه مستند سیما -29 خرداد 1402

ویدئوی زیر - مستندی به روایت شبکه مستند سیما پیرامون زندگینامه و فعالیتهای حاج دکتر علی اصغر کیهانی کارآفرین نمونه و چهره ماندگار صنعت نوین بتن کشور
فصلی میان آب و آینه - حاج علی اصغر کیهانی - شبکه مستند سیما -29 خرداد 1402

آخرین اخبار

پیمایش به بالا