محسن بهرامی ارض اقدس: اتاق باید عضو و کمیسیون محور باشد

محسن بهرامی ارض اقدس کاندیدای احتمالی اتاق بازرگانی ایران، زاده مشهد، کارشناس ارشد عمران و دارای دکترای برنامه ریزی شهری می باشند. ایشان سابقه حضور در دولت را از اداره کل بازرگانی استان خراسان شروع کرد سپس در زمان بازسازی، رئیس سازمان بازرسی خوزستان شدند. توضیحات بیشتر را از زبان ایشان در ویدئوی زیر میبینیم و می شنویم..
محسن بهرامی ارض اقدس کاندیدای احتمالی اتاق بازرگانی ایران

آخرین اخبار

پیمایش به بالا