مصاحبه آقای دکتر کیهانی
برنامه امید نو
یهمن ماه 1400

آیین پلاک کوبی اقامتگاه و منزل دکتر علی اصغر کیهانی پدر صنعت نوین بتن ایران 

برنامه تلوزیونی صفر تاصد

وفای به عهد

مستند آقای دکتر علی اصغر کیهانی – برنامه سازدهنی قسمت 31

حضور آقای دکتر کیهانی

در برنامه پایش

شبکه 1 سیما

قسمت1

حضور آقای دکتر کیهانی

در برنامه پایش

شبکه 1 سیما 

قسمت دوم

حضور آقای دکتر کیهانی

در برنامه پایش

شبکه 1 سیما 

قسمت سوم

مصاحبه دکتر کیهانی با

تجارت جهانی ایرانیان

برنامه صبحگاهی شبکه تهران

با حضور دکتر کیهانی

دانشگاه ایران فریمکو

برنامه تقدیمی شبکه 5

به آقای دکتر کیهانی

 

تقدیر از دانشجویان المپیادی

با حضور آقای دکتر کیهانی

 

مصاحبه آقای دکتر کیهانی

با شبکه خبر

دی ماه 1388

گزارش در مورد جداول بتنی خیابانها