چهره ماندگار در قاب دوربین

دلا مـعاش چنان کن که گر بلغـزد پای                 فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد   

چو گفتمش که دلم را نگاه‌دار چه گفت               زدسـت بنده چه خیزد خدا نگـه دارد